Let op: Dit reglement is geupdate op 25 februari 2015 en kan mogelijk op het moment van bekijken verouderd of veranderd zijn. Vraag bij belangerijke items altijd even voor de zekerheid of dit exemplaar de juiste is. Het bestuur kan dit aangeven. Mocht er een verschil tussen deze versie zijn en die van het bestuur, dan telt de versie van het bestuur als de bepalende versie.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.V.D.N.

Vanwege de leesbaarheid is dit reglement in de mannelijke vorm geschreven.

Men kan hiervoor natuurlijk ook de vrouwelijke vorm lezen.

 

 

LIDMAATSCHAP

Art. 1

1.       Het aangaan van een lidmaatschap dient schriftelijk c.q. mondeling te geschieden bij het bestuur.

2.       De minimale leeftijd waarop men lid kan worden is het twaalfde levensjaar.

3.       Men gaat een lidmaatschap steeds aan voor een periode van één verenigingsjaar, welke periode steeds stilzwijgend met een zelfde periode wordt verlengd.

4.       Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

5.       Contributiebetaling gaat in op de eerste van de eerstvolgende maand na de maand waarin het lid zich heeft aangemeld.

6.       Bij aanmelding dient het inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

 

OPZEGGING

Art. 2

1.       Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden.

2.       Deze opzegging dient minimaal een maand voor het eind van het jaar bij het secretariaat te zijn ontvangen.

3.       Bij uitschrijving dient de clubpas ingeleverd te worden.

4.       Het lid wordt schriftelijk van uitschrijving op de hoogte gesteld.

5.       Bij overlijden van een lid vervallen alle financiële verplichtingen tegenover de vereniging.

 

LEDEN

Art. 3

1.       Leden bestaan uit juniorleden, seniorleden en ereleden.

2.       Juniorleden zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben,

3.        Seniorleden zijn leden die 18 jaar en ouder zijn.

4.       Ereleden worden voorgedragen door een bestuursbesluit, welke bekrachtigd dient te worden door een Algemene Vergadering.

5.       Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 

DONATEURS

Art. 4

1.       Een ieder die bereid is een geldige bijdrage te geven aan de vereniging is een donateur.

          Dit kunnen zowel natuur als rechtspersonen zijn.

2.       De grenzen van de bijdrage worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.

3.       Een donateur heeft het recht alle verenigingsevenementen bij te wonen op dezelfde voorwaarden als de leden.

          Recht van deelname hebben donateurs echter niet.

 

CONTRIBUTIE

Art. 5

1.       De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.

2.       De contributie dient voldaan te zijn binnen 30 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

3.       De wijze waarop de contributie voldaan dient te worden, wordt vastgesteld d.m.v. een bestuursbesluit, waarvan de leden schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.       Bij het niet voldoen van de contributiebetaling, ondanks 2x een aanmaning, wordt het lid direct uitgeschreven als lid van de vereniging.

5.       Normaal wordt de betaling 1x per kalenderjaar binnen 30 dagen gerekend vanuit de factuurdatum geïnd. In overleg met de penningmeester kan een ander betalingstermijn worden vastgesteld.

 

CLUBEVENEMENTEN

Art. 6

1.       Dit zijn alle activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden, of die activiteiten waarbij een lid gebruikt maakt van de door de vereniging geboden faciliteiten.

2.       Een lid mag deelnemen aan verenigingsevenementen, nadat hij voldaan heeft aan

de daarvoor gestelde eisen.

3.       Bij evenementen buiten het verenigingsterrein, zoals demonstraties en bezoeken

aan zusterverenigingen etc., is het clubgebouw gesloten.

 

GEBRUIK VERENIGINGSFACILITEITEN

Art. 7

1.       De leden hebben het recht gebruik te maken van de op de vereniging aanwezige faciliteiten op de daar voor bestemde tijdstippen.

2.       Het inventaris van het vereniginggebouw dient alleen gebruikt te worden voor het doel waarvoor het bestemd is.

3.       De op de vereniging aanwezige apparatuur mag alleen door de leden worden bedient na toestemming van het bestuur.
 

VERENIGINGSPAS

Art. 8

1.       Ieder lid krijgt na aanmelding een verenigingspas uitgereikt.

2.       Deze pas moet ieder jaar verlengd worden.

3.       De pas dient men bij verenigingsevenementen te allen tijde bij zich te hebben en moet geldig zijn op moment van vertoning.

4.       Zonder een geldige verenigingspas kan het bestuur het lid van deelname aan verenigingsevenementen uitsluiten.

 

HET GEBRUIK VAN EEN RADIOGRAFISCHE BESTURING

Art. 9

1.       Bij gebruikmaking van een radiografische besturing dient men in het bezit te zijn van een door de P.T.T. type goedgekeurde zender, oudere zenders moeten voorzien zijn van de daarbij behorende sticker, tevens de laatst gekregen registratiebewijs.

          Het bestuur houdt het recht voor om dit te controleren.

2.       Tevens dient men bij daadwerkelijk gebruik van de zender, zijn kanaal kenbaar te maken d.m.v. een internationaal voorgeschreven frequentievlaggetje.

3.       Indien een frequentiebord aanwezig is, dient het lid bij daadwerkelijk gebruik van zijn zendinstallatie bij een verenigingsevenement, zijn kanaalnummer van dit bord verwijderen en aan de zendinstallatie te bevestigen. Na uitschakelen zender dient men dit kanaal nummer zo spoedig mogelijk weer op het frequentie bord terug te plaatsen.

4.       Aanschaf van andere frequenties dan is raadzaam om de frequentielijst te raadplegen voor vrije frequenties.

5.       35 MHzis alleen toegestaan voor vliegtuigen

 

SCHADE

Art. 10

1.       Indien een lid schade veroorzaakt dient in principe altijd de civiele verzekeringsprocedure gevolgd te worden.

2.       Ieder lid wordt geadviseerd, bij zijn verzekeringsadviseur te informeren of schade met betrekking tot modellen, die men aan derden toebrengt, gedekt wordt door de Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren.

3.       Indien een lid schade veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging of een ander lid, kan het bestuur gevraagd worden te bemiddelen.

4.       Stuit dit op problemen bij één der partijen, dient gewoon de civiele procedure gevolgd te worden.
 

INTRODUCÉS

Art. 11

1.       Introducés mogen alleen worden meegenomen op een door het bestuur vastgestelde dag en moeten worden aangemeld bij het dienstdoende bestuurslid.

2.       Introducés kunnen niet deelnemen aan verenigingsevenementen waarvoor ze niet zijn uitgenodigd om deel te nemen.

 

REGELS IN EN OM HET VERENIGINGSGEBOUW

Art. 12

1.       Men mag alleen dat gedeelte betreden wat aan de vereniging is toegewezen, te weten:

-          Het pad van de poort naar de voorkant van het verenigingsgebouw.

-          Het pad voor het clubgebouw tot aan het woonhuis.

-          De middelste steiger haaks op het verenigingsgebouw.

-          Het steigergedeelte voor en evenwijdig aan het verenigingsgebouw (vaarsteiger).

2.       Op het verenigingsterrein is het gebruik van verbrandingsmotoren niet toegestaan

3.       Er dienen zich te allen tijde tenminste twee leden op de steiger te bevinden.

4.       Het is verboden op verenigingsevenementen te zwemmen en de  duikinrichting te betreden en zich in zwemkleding op het verenigingsterrein te vertonen als de toegangsprijs voor de badinrichting niet is betaald, of wanneer de verenigingsevenementen buiten de zwemtijden vallen.

5.       Roken is op het terrein niet toegestaan, het nuttigen van consumpties is op de steigers niet toegestaan.

6.       Tijdens verenigingsevenementen is het gebruik van alcoholische dranken niet toegestaan, tenzij het bestuur anders besluit.

7.       De aan de bar gekochte consumpties dienen direct betaald te worden. De in bruikleen gekregen serviesgoederen dienen zo snel mogelijk aan de bar  geretourneerd te worden als de consumptie genuttigd is.

8.       Vervoersmiddelen zoals fietsen, bromfietsen, ect. dienen altijd buiten de poort gestald te worden.

9.       De verenigingseigendommen en toegewezen goederen dienen na gebruik terug te worden gebracht en opgeruimd worden op de daarvoor aangewezen plek.

10.    In het gebouw en op het gedeelte wat binnen de afrastering valt, is ROKEN NIET TOEGESTAAN.
 

STRAFBEPALINGEN

Art. 13

1.       Een bestuurlid kan overgaan tot het opleggen van een verbod tot deelname aan een verenigingsevenement indien dit nodig is. Dit kan hij alleen doen als het gedrag van een lid na een waarschuwing hiertoe aanleiding geeft.

2.       Opzegging voor bepaalde of onbepaalde tijd kan alleen worden opgelegd door een bestuursbesluit.

3.       Een lid kan tegen deze maatregelen schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dit bezwaarschrift in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen. Indien het een ontzetting betreft kan hierover een besluit genomen worden in een algemene vergadering. (statuten 8.6).

 

VERGADERINGEN

Art. 14

1.       Ieder lid heeft het recht om, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering te doen plaatsen.

2.       De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan drie keer het woord te geven, tenzij de vergadering dit nadrukkelijk verlangt. Hij is gerechtigd een lid, die de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen en kan, in overleg met het bestuur de vergadering schorsen en verdagen.

 

BESLUITEN

Art. 15

1.       Elke vergadering, die volgens de bepalingen is uitgeschreven, is gerechtigd de besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, met uitzondering van statutenwijziging en ontbinding. Op de jaarvergadering genomen besluiten kunnen eerst op de volgende jaarvergadering worden herzien.

2.       In een bestuursvergadering waar niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geen besluiten worden genomen.

3.       In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door de eerste bestuursleden gehandeld. Hiervan wordt in de volgende bestuursvergadering melding gemaakt.

 

FUNKTIE OMSCHRIJVINGEN

Art. 16

1.       De voorzitter leidt de bestuur- en ledenvergaderingen en tekent, na goedkeuring van de vergadering, de notulen.

          Hij ondertekent de verenigingspassen.

          Hij maakt de agenda voor de vergaderingen.

          Hij ziet er op toe dat de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk

          reglement op de juiste wijze worden toegepast.

2.       De secretaris voert de briefwisseling en verzorgt de afschriften van alle uitgaande stukken en beheert het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.

          Hij stelt de personen die van een vergadering op de hoog te moeten zijn ruim

           van te voren in kennis.

          Hij maakt notulen van de vergadering en ondertekent deze na goedkeuring

          door de vergadering.

          Houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op een vergadering.

          Brengt in de jaarvergadering verslag uit van de algemene toestand van de

          vereniging.

3.       De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.

         Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en houdt daar aantekening

          van in een ledenbestand.

       Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit van de financiële toestand van

          de vereniging na controle door de kascommissie.

          Iedere jaarvergadering dient hij een begroting in, die in overleg met het

          bestuur is vastgesteld.

          Hij beheert de inkopen van de bar.

1.       Het dagelijks bestuur, [ Voorzitter, Secretaris, Penningmeester ], kan eventueel worden aangevuld met een even aantal bestuursleden.

2.       De kascommissie controleert het door de penningmeester gehouden beheer en brengt hiervan verslag uit op de jaarvergadering.

          De minimale leeftijd voor een kascommissielid is het achttiende levensjaar.

          De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan er één woordvoerder is, en

          een reservelid.

          Op de jaarvergadering treedt de woordvoerder af en is niet herkiesbaar. Het

          tweede lid wordt nu woordvoerder en het reservelid wordt lid.

          De vergadering kiest uit zijn midden een nieuw reservelid.

 

SLOTBEPALINGEN

Art. 17

1.       Bestuursleden verklaren in het vervolg, dat zij minstens 3 achtereenvolgende jaren hun functie zullen (proberen) te vervullen.

Elk jaar zal er 1 bestuurlid herkiesbaar zijn na zijn 3 jaren, met de mogelijkheid maximaal nog 1 termijn van 3 jaren hier achter aan te accepteren.

Na een termijn van 6 jaar is een persoon niet meer herkiesbaar voor deze functie voor een periode van 1 jaar.

2.       Adreswijzigingen van leden en donateurs dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat.

3.       Mededelingen en foto’s, waar derde personen op staan, welke op Twitter en Facebook worden geplaatst, dienen te gebeuren met toestemming van de derde persoon. De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gehouden van berichten welke op Twitter en Facebook verschijnen.

4.       Voorstellen tot wijziging van dit reglement, moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Zij worden op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering geplaatst.

5.       Wijzigingen in het reglement kunnen alleen geschieden met driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen.

6.       Alle leden zijn verplicht, gebeurtenissen welke voor de leden in het algemeen belang zijn en voor de vereniging in het bijzonder belang zijn, ten spoedigste ter kennis van het bestuur te brengen.

7.       De leden mogen in geen geval zelfstandig namens de vereniging optreden zonder voorkennis van het bestuur.

8.       Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na het aannemen door de ledenvergadering.

 

      Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 24 - 02 - 2017

Het bestuur.